E-Posta Bültenimiz Yayınlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için lütfen E-Posta Bültenimize üye olunuz.
Kitaplar / Bilim - Felsefe - Politika
KLİNİĞİN DOĞUŞU: tıbbî algının arkeolojisi
Klinik de bugün içlerinde yaşadığımız diğer kurumlar gibi 'bir dizi tıbbî, yasal, dinsel, etik ve siyasal pratiklerin, karmaşık kültürel formasyonun şaşırtıcı..>>
ŞİDDET ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
“Şiddet Üzerine Düşünceler” bir klasik. Sorel bu kitaptaki düşünceleri nedeniyle lanetlendi. Adı Güç'ün tarihsel etiği aracılığıyla tarif edilmiş olan şiddet kavramının kötülük çağrıştıran..>>
DEMOKRATİK PARADOKS
Demokratik Paradoks'ta tartışılan konular, Chantal Mouffe ile Ernesto Laclau'nun Hegemonya ve Sosyalist Strateji'de başlattıkları ve yazarların kendilerini tanımlamalarıyla..>>
DEVLETE KARŞI DEMOKRASİ: Marx ve Makyavel Momenti
 
KAPİTALİZMİN KÖKENİ: Geniş Bir Bakış
Kapitalizmin çoğu Marksizmle bağlantılı olmak üzere sayısız eleştirisi yapıldı. 'Marksizm adına ya da “yeni” Marksizmler adına, post-Marksizm adına ya da daha “uzakta” çeşitli muhalif kesimler..>>
BİRİCİK MODERNİTE: Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme
Modernlik ve modernizm kavramları, çağdaş felsefe ve kültür teorisinin en çekişmeli olan ve hararetle tartışılan kavramları arasındadır.
 
Muhtemelen post-modernitenin en etkili ve..>>
İNSAN, POST-İNSAN
Post-insanlık çağına adım attık mı? Biyoteknolojiler; klonlanmış koyundan sonra kopyalanmış bebekler, genleri değiştirilmiş bitkiler, hormonlu gıdalar, bilgisayar, robotlar… “İnsan doğası” nereye..>>
GIDIKLANAN ÖZNE: Politik Ontolojinin Yok Merkezi
Dünyayı anlamak, anlamlandırmak ve mümkünse onu anlamlı, yaşanır hale getirmek... Zizek'in bazen kendini tekrarlıyormuş gibi görünen gayet felsefî ama bir o kadar politik olan metinleri böylesine..>>
 
SERMAYE İMPARATORLUĞU
E. M. Wood'un daha önce yayımladığımız “Kapitalizmin Kökeni: geniş bir bakış” adlı kitabının ardından şimdi de bu kitapla sıkı bir tamamlayıcılık ilişkisi taşıyan "Sermaye İmparatorluğu"nun..>>
MAKYAVEL’İN YALNIZLIĞI ve Başka Metinler: “Althusser’in Mirası”
Makyavel'in Yalnızlığı, Althusser'in kuramını oluşturan önemli çalışmalarını ya da Althusser'in Mirasını bir araya getiriyor. Bu kitap Althusser'in Türkçe'de şimdiye kadar..>>
BİRİ TOTALİTARİZM Mİ DEDİ?: Bir Nosyonun (Kötüye) Kullanımına Beş Müdahale
Bu kitapta okur, 'totalitarizm' hayaletinin hâlâ ortalıkta gezindiği konusunda uyarılmaktadır.
 
“Solun, liberal demokrasinin ('demokrasi' 'totalitarizm'e karşı vs.)..>>
DEVLET, İKTİDAR, SOSYALİZM
Kapitalizm ve modern kapitalist devlet nasıl işler? İktidar nedir? Totalitarizm nedir? Siyasal mücadele nedir? Muhalefet nedir? İktidara karşı direniş nasıl olmalıdır? Sosyalist ülkelerin ve..>>
 
POPÜLİST AKIL ÜZERİNE
Popülist Akıl Laclau'nun Chantal Mouffe ile yazdıkları ve üzerinden hâlâ temel tartışmaların yürütüldüğü “Hegemonya ve Sosyalist Strateji” adlı kitapta geliştirdikleri post-Marksizm ve radikal..>>
DEVLET TEORİSİ: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak
Devlet Teorisi'nde B. Jessop, “tanrının yeryüzündeki yürüyüşü” olarak da tarif edilmiş olan devletin “modern” halini anlatıyor.

Devletin rolü, yeryüzünde temsil ettiği yaratıcısının varlığı..>>
YALANCILIK SANATI: Sanatçı Olarak Eleştirmen
“...Çağımız edebiyatının büyük çoğunluğuyla gülünç derecede sıradan kalmasının başlıca nedenlerinden birini, hiç kuşkusuz, bir sanat, bir bilim ve bir toplumsal zevk olarak yalancılığın gerilemesi..>>
MANİFESTONUN 160. YILINDA MARKSİZMİN GÜNCELLİĞİ
Dayanıklılığını kanıtlamış ve güncelliğini korumuş bir metin olarak günümüzün toplumsal mücadelelerinde yeni bir dünya talebini yükseltenlere yol göstermeye devam eden 'Komünist Manifesto',..>>
 
TERÖRİZM ve KOMÜNİZM (Slovaj ŽİŽEK’in Önsözüyle)
Bireyi kutsal kılmak için onu çarmıha geren toplumsal düzeni yıkmalıyız.
Ve bu sorun, ancak kan ve demirle çözülebilir." (Trotskiy)


Trotskiy'in devrimci Rusya'nın iç..>>
KAPİTALİST DEVLETİN GELECEĞİ
Bob Jessop, çeyrek yüzyıldan uzun bir süredir, ikilemleri ve çelişkileriyle kapitalist devletin asıl anlamak gerektiği sorunuyla yaratıcı bir biçimde uğraşıyor. Kapitalist Devletin Geleceği, bu..>>
PRATİK ve ÇELİŞKİ ÜZERİNE (Slavoj ŽIŽEK’in Önsözüyle)
 'Komünizm aşk değildir. Komünizm, düşmanı ezmek için kullandığımız bir çekiçtir.'
 
Mao Zedung
 
'O zaman,..>>
SİYASETİN DÖNÜŞÜ
Chantal Mouffe, 200 yıl geride kalan Aydınlanma felsefesinin eşitlik ve özgürlük düşüncesine karşı, içinde yaşadığımız çağa özgü yeni bir eşitlik ve özgürlük düşüncesi öneriyor: Çoğulculuğu ve çoğul..>>
 
ALTHUSSER ve PSİKANALİZ
Bu kitapta entelektüel dünyayı ve akademiyi derinden etkileyen, aynı zamanda siyaseti de etkilemiş olan Psikanaliz (Freud/Lacan) ve Althusser'in teorik etkileşimleri..>>
SOMUT DURUMUN SOMUT TAHLİLİ: Marksizm ve Politik Akıl
Tarihteki ilk 'post-'Marksist ve tarihteki ilk 'gerçekleşmiş' Marksist! Bu bir oksimoron elbette. Çağının “Marksizm papaları”nın aynı çatı altında bulunmaktan rahatsız olduğu..>>
TARİHSEL ROMAN
Bu kitapta, Tarihsel ruh ve toplumun tümünü tasvir eden büyük edebiyatın etkileşimini incelemek istedik.

Doğal olarak mesele bu şekilde ortaya konduğunda..>>
GERÇEĞİN ETİĞİ: Kant, Lacan (Slavoj Žižek’in Önsözüyle)
Yüzeysel bir bakışla Lacan, Kant'ın tam bir antitezi gibi görünür – aklı başında Aydınlanma düşünürüne karşı psikanalizin yabanıl kuramcısı. Bununla birlikte, Lacan'ın Gerçek kavrayışı Kantçı..>>
 
ANTİK SİTE: Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar
Antik Site; bu tozlu kitap, tarihçi Fustel de Coulanges'ın kaleminden, bugünkü dinlere, inançlara ve yönetim organlarına ilham veren dinlerin-inançların-hukukun-iktidarların tarihini ve işleyişini..>>
AVRUPA EDEBİYATI ve VAROLUŞÇULUK
Avrupa edebiyatının klâsikleşmiş büyük yazarlarının verdiği eserlerin büyüklüğü iktisadî ve toplumsal süreçleri her yönüyle görmeleri ve mevcut şartlarda “daha embriyon halindeki insan tiplerini..>>
SEÇME SÖZLER: Küçük Kırmızı Kitap
Eğer bir kişi, bir politik parti, bir ordu veya bir düşünce okulu düşman tarafından saldırıya uğramıyorsa, bu durum açıkça düşmanın seviyesine inmiş olduğumuz anlamına geleceği için, bunun kötü..>>
BİLİME YENİ POZİTİVİST BAKIŞ: İstanbul Konferansları
20. yüzyılın seçkin bilgini Einstein'ın da dostu olan Reichenbach, mekân, zaman, determinizm, doğrulanabilirlik ilkesi, tümevarım konularını işlemiş ve bu kavramları fiziğin yeni verilerine..>>
 
NIETZSCHE: Emperyalist İrrasyonalizmin Kurucusu
Olağanüstü yetenekli bir insan olan Nietzsche, bir kültür psikoloğu, bir estetikçi ve ahlâkçıdır. Aydınlanmayı aşmış bir aydınlanma karşıtı, tutkulu bir ateisttir.
 
Aforizmalarında..>>
SİYASAL İKTİDAR ve TOPLUMSAL SINIFLAR
“Nicos Poulantzas'ın işgâl ettiği yeri ve doldurduğu boşluğu anlamak için Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar'ı okumak ve bir daha okumak gerekiyor.”
 
>
EKOSOSYALİZM: Kapitalist Ekolojik Felâkete Radikal Bir Alternatif
Ekososyalizm düşüncesi, dünyanın farklı bölgelerinde son otuz yılda gelişen bir kolektif teoriler ve pratikler bütününü ifade ediyor.

Ekososyalist düşünceye göre, kapitalizmin..>>
ÇOKULUSLU ŞİRKET: radikal bir yaklaşım
Küresel ölçekli üretimin temelleri, çokuluslu şirketin önde gelen teorisyeni Stephen Hymer'ın eserinde bizden çok önce anlatılmıştı. Bu nedenle Hymer'ın eserini göz önünde bulundurmak,..>>
 
EDEBİYAT ve BİLİM
Yaşadığı dönemlerdeki özgürlükçülüğün sonsuz evrensel hümanizmlerini takip eden Huxley, özgürlükler anlayışı ve yaşamı ile modern sonrası edebiyatı ve sanatları derinden etkilemiştir...>>
KENDİNİN-SAHİBİ OLMAK, ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK
Adalet nedir? Marksizmin adalet hakkında söyleyecek sözü var mı? Marksistlerin özgürlük ve eşitlik düşüncesi var mıdır? Marksistler neden kapitalist özgürlüğü sadece kapitalizmin hatalarından..>>
Devlet: dün, bugün, gelecek
Hayat tam anlamıyla devletin alanında devam eder. Devlet başta Siyaset olmak üzere, Felsefede, Bilimde, her yerdedir. Günlük hayatın her yerindedir. Sosyal hayatın bütün..>>
Modern Dünyada TARIM ve ÖZGÜRLÜK, MST-Topraksız Kır İşçileri
Şirketlerin kâr hırsı ve Devletlerin şirketleri koruma politikaları bize çağımızın gerçeğini sunuyor:  İşsizlik ve yoksulluk artıyor, açlık ve beslenme yetersizliği artıyor, nüfusun büyük bir..>>
 

Anasayfa | Hakkımızda | Yazarlar | Haberler | Galeri | İletişim |
Epos Yayınları Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Site Kullanım Şartları | Gizlilik | Hizmet Sözleşmesi | Garanti Şartları